Вивчення молекулярних механізмів адаптації живих організмів

Вивчення молекулярних механізмів адаптації живих організмів до несприятливих чинників і розробка способів підвищення адаптаційного потенціалу

Назва проєкту: Вивчення молекулярних механізмів адаптації живих організмів до несприятливих чинників і розробка способів підвищення адаптаційного потенціалу

Державний реєстраційний номер: 0115U002304

Тривалість проєкту: 1 січня 2015 – 31 грудня 2017

Сума отриманого фінасування: 151 234 гривні

Виконавець проєкту: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (Проект Міністерства освіти і науки України)

Мета проєкту: Розробити наукові підходи для покращення адаптаційного потенціалу живих організмів на основі дослідження їхніх фізіолого-біохімічних реакцій на дію несприятливих чинників довкілля

Завдання проекту:

  1. Вивчити вплив зовнішніх чинників (зміни температури, дія оксидантів, іонів важких металів, пестицидів та інших забруднювачів, характеру живлення) і старіння на фізіологічні показники функціонального стану (виживання, репродуктивна здатність, рухливість, стан імунної системи та ін.) та перебіг основних метаболічних шляхів у модельних організмів.
  2. Вивчити вплив зовнішніх чинників і старіння на окисно-відновний стан клітин та тканин, зокрема, на відношення окислених і відновлених форм глютатіону і нуклеотидних коферментів та на інтенсивність вільнорадикальних пошкоджень білків і ліпідів у клітинах модельних організмів.
  3. Охарактеризувати вплив чинників зовнішнього середовища і старіння на системи захисту від вільних радикалів, зокрема, на вміст низькомолекулярних антиоксидантів і активність антиоксидантних ферментів.
  4. Вивчити функціонування молекулярних механізмів, які задіяні у підвищенні антиоксидантного потенціалу.
  5. Вивчити вплив стресу низької інтенсивності та потенційних захисних речовин на підвищення адаптаційного потенціалу організмів.
  6. Створити узагальнену схему регуляції перебігу вільнорадикальних процесів у живих організмах і їхнього функціонального стану.
  7. Запропонувати шляхи підвищення адаптаційного потенціалу організмів, зокрема їхнього антиоксидантного статусу, для профілактики і лікування патологічних станів людини і послаблення негативного впливу старіння.

Очікувані результати:

  1. Отримання нових наукових знань, результатом яких можуть стати закони, концепції, теорії, нові методи тощо.
  2. Порівняння очікуваних результатів із результатами інших авторів з даної проблематики дослідження.
  3. Перспективи подальшого розвитку отриманих результатів проекту.

Контактна особа і менеджер проєкту в Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника: Володимир Лущак, завідувач кафедри біохімії та біотехнології,
e-mail: lushchak@pu.if.ua