Результати

Результати і наукова новизна дослідження

І етап – 2020 р.

1) розроблено ефективний механізм стимулювання ефективного використання економічного потенціалу розвитку біоекономіки в Україні;

2) удосконалено методику оцінки економічного потенціалу розвитку біоекономіки на основі інтегрування оцінок економічного, технологічного, екологічного та соціального потенціалів біоекономічного розвитку певної території;

3) досліджено та оцінено потенціалу розвитку біоекономіки в Україні;

4) розроблено методичні рекомендації з удосконалення обліково-аналітичного забезпечення розвитку біоекономічного напряму в суб’єктів господарювання;

5) розроблено інформаційно-довідкових матеріалів щодо інструментів та методів активного використання прогресивних біотехнологій, за допомогою яких відновлювальні природні ресурси та відходи перетворюються у біоенергію

План:

-публікація 4 статей в журналах, що входять до наукометричних баз даних Web of Science, Scopus,

-публікація 3 статей у журналах, що входять до переліку фахових видань України та Copernicus,

-публікація 2 монографій (розділів монографій);

-захищена 1 магістерська робота;

-проміжний звіт

Фактично:

-публікація  7 статей в журналах, що входять до наукометричних баз даних Web of Science, Scopus,

-публікація 8 статей у журналах, що входять до переліку фахових видань України та Copernicus,

-публікація 2 монографії (розділів монографій);

-захищена 1 магістерська робота;

-проміжний звіт

ІІ етап – 2021 р.

1) розміщено створений інформаційний довідник матеріалів щодо інструментів та методів активного використання прогресивних біотехнологій на інтернет-ресурсах з метою максимальної популяризації інформації серед зацікавлених учасників;

2) апробовано результати наукових досліджень з питань стимулювання ефективного використання економічного потенціалу розвитку біоекономіки в Україні на Круглих столах, конференціях;

3) розроблено інформаційно-маркетингового комплексу інструментів просування розвитку біоекономіки в Україні;

4) обґрунтовано основні принципи формування системи соціальної відповідальності бізнесу в контексті розвитку біоекономіки в Україні.

План:

-публікація 5 статей в журналах, що входять до наукометричних баз даних Web of Science, Scopus

-публікація 3 статей у журналах, що входять до переліку фахових видань України та Copernicus

-публікація 2 монографії

-3 охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної власності

-4 укладених договори

-заключний звіт

Фактично:

-публікація 8 статей в журналах, що входять до наукометричних баз даних Web of Science, Scopus

-публікація 9 статей у журналах, що входять до переліку фахових видань України та Copernicus

-публікація 2 монографій

-3 охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної власності

-4 укладених договори

-1 захищена кандидатська дисертація

-заключний звіт

Найважливіші результати реалізації проєкту

Здійснено комплексну економічну оцінку біоенергетичного потенціалу України за формулою:

Е = Ерв  + Етв + Еек +Етек,

де Е – біоенергетичний потенціал, т у.п.,

Ерв – енергетичний потенціал відходів рослинництва, т у.п.,

Етв – енергетичний потенціал відходів тваринництва, т у.п.,

Еек  – енергетичний потенціал власне енергетичних культур, т у.п.,

Етек – енергетичний потенціал традиційних енергетичних культур, т у.п.

Здійснено:

1)комплексний стратегічний аналіз перспектив розвитку біоекономіки в Україні (PEST та SWOT аналізи);

2)проведено маркетинговий та логістичний аналіз можливостей розвитку біоекономіки в Україні;

3)соціологічне дослідження перспектив та проблем розвитку біоекономіки в Україні

 

 

Здійснено моделювання розвитку біоекономіки на основі багатофакторної моделі

Кінцеве рівняння залежності розвитку біоекономіки від інших факторів має вигляд:

y = 4359.0797 + 78.4946*x1 –36.4406* x2 – 84.7952*x3  + 185.0419*x4  

де x1 – Ціна природного газу для підприємств;

x2 – Базова ставка Єдиного внеску;

x3 – Базова ставка податку на прибуток;

x4  – “Зелений” тариф.

 

Прогнозування виробництва біопалива до 2035 р.

 

Розроблено механізм реалізації політики стимулювання розвитку біоекономіки в Україні

 

 

Розроблено стратегію розвитку біоекономіки в Україні