Отримання квантово-розмірних структур

Отримання квантово-розмірних структур на основі сполук IV-VI та дослідження в них теплових та електронних транспортних процесів з допомогою безконтактної лазерно-оптичної діагностики

Державний реєстраційний номер: 0113U003689

Тривалість проекту: 2014- 2015

Виконавець проєкту: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (Проект Міністерства освіти і науки України)

Мета проєкту: Отримання самоорганізованих парофазних нанорозмірних структур на основі сполук IV-VI, дослідження особливостей їх росту, орієнтації, а також детальним вивченням теплових та електронних транспортних процесів для створення на їх основі пристроїв наноелектроніки та термоелектричних мікроперетворювачів енергії.

Завдання проєкту:

  1. Отримання парофазними методами наноструктур на основі сполук IV-VI та комплексне дослідження їх теплопровідності та електронного транспорту.
  2. Оптимізація технологічних процесів (“гаряча стінка”, осадження із газодинамічного потоку пари та отримання відкритим випаруванням у вакуумі), які можуть бути економічно вигідними для отримання самоорганізованих впорядкованих квантово-розмірних структур із наперед заданою топологією, складом, спектральними і термоелектричними властивостями.
  3. Пояснення експериментально встановлених закономірностей щодо впорядкованої самоорганізації квантово-розмірних структур, зокрема, їх вплив на спектральні та термоелектричні параметри гетероструктури.

Досягнуті результати:

Розроблено теорію і методику розрахунку і отримано залежності для термоелектричних параметрів від ширини квантової ями з нескінченно високими і обмеженими бар’єрами на основі чистих і легованих сполук IV-VI. Отримано квантово-розмірні 2D структури  PbTe, PbTe:Sb з парової фази при різних технологічних умовах. Досліджено їх механізми росту та формування, вплив умов вирощування на топологію, термоелектричні і оптичні властивості.

Партер проекту:
B. I. Stepanov Institute of Physics

National Academy of Sciences of Belarus

Контактна особа і менеджер проєкту в Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника: Дмитро ФРЕЇК, д.ф.-м.н., професор, e-mail: prkvv@i.ua, відповідальний виконавець: Богдан ДЗУНДЗА, к.х.н., с.н.с., докторант